Najem okazjonalny notariusz Wrocław

Umowa najmu okazjonalnego stanowi zabezpieczenie właściciela lokalu mieszkalnego przed nieuczciwym najemcą. Na jej podstawie wynajmujący może szybko wszcząć, a następnie przeprowadzić postępowanie eksmisyjne, bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. W przypadku najmu okazjonalnego eksmisja prowadzona jest na podstawie aktu notarialnego sporządzonego na podstawie art. 777 §1 pkt 4 Kpc. Zamierzasz wynająć swoje mieszkanie? Jesteś najemcą z tytułu umowy najmu okazjonalnego? Sporządź dokumenty, które potwierdzają najem okazjonalny, u notariusza we Wrocławiu.

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dokumenty do umowy najmu okazjonalnego

Na najem okazjonalny składają się:

  • umowa najmu w formie pisemnej,
  • pisemne oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji,
  • pisemne oświadczenie właściciela innego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu najemcy (na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym),
  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego.

Jeśli potrzebujesz sporządzić załącznik do umowy najmu okazjonalnego we Wrocławiu, zapraszamy do naszej kancelarii.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WSKAZANIE INNEGO LOKALU

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY W LOKALU