W jakich przypadkach można podważyć testament?

W jakich przypadkach można podważyć testament?

Wydawać by się mogło, że testament, jako oświadczenie ostatniej woli zmarłego, jest dokumentem niepodważalnym. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Polskie przepisy wskazują na sytuacje, w których możliwe jest podważenie ważności i wiarygodności tego oświadczenia. W niniejszym artykule przyglądamy się im bliżej.

Jaki rodzaj testamentu można podważyć i kto może to zrobić?

Zgodnie z polskim prawem każdy testament, niezależnie od formy, w jakiej został sporządzony, może być podważony. Tym samym podważyć można nawet testament sporządzony u notariusza z Wrocławia-Śródmieścia. Przesłanki nieważności testamentu zostały określone wprost w treści art. 945 Kodeksu cywilnego. W praktyce oznacza to, że osoba mająca interes prawny może wystąpić z powództwem o stwierdzenie nieważności testamentu do sądu, jeśli uzna, że jego treść została sformułowana w sposób budzący wątpliwości co do jej zgodności z wolą spadkodawcy.

Przykłady sytuacji, w których możliwe jest podważenie testamentu

Testament może zostać uznany za nieważny w kilku okolicznościach, z których każda z nich musi zostać udowodniona przez stronę podważającą jego ważność. Oto niektóre z tych sytuacji, które mogą stanowić podstawę do kwestionowania testamentu.

– Testament sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne wyrażenie woli

Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których spadkodawca spisał testament, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków wpływających na jego zdolność do podejmowania świadomych decyzji. Taka okoliczność może być udowodniona na przykład przez świadków obecnych podczas sporządzania testamentu, którzy potwierdzą, że spadkodawca działał pod wpływem substancji zaburzających jego świadomość.

– Testament sporządzony pod wpływem błędu

W praktyce może to oznaczać, że spadkodawca uwierzył w nieprawdziwe informacje o swoim majątku lub rodzinie, na podstawie których sporządził swój testament. Przykładem może być sytuacja, w której spadkodawcy wmówiono, że jego dziecko zmarło, podczas gdy w rzeczywistości żyje.

– Testament sporządzony pod wpływem groźby

Jeśli spadkodawca zostanie zmuszony do sporządzenia testamentu pod wpływem groźby bezprawnej lub innych środków przymusu, taki dokument można uznać za nieważny. Przykładem może być sytuacja, w której spadkodawca jest szantażowany przez jedną z osób, której chce przekazać swoje mienie.